Koszyk 0 Produkt Produkty (0)

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem
(Waga:} kg)

Wartość koszyka zawiera minimalny koszt dostawy/odbioru

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Razem
Kontynuuj zakupy Do koszyka

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie kurierowi, oraz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Bellussi Group. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia i spisanie stosownego protokołu.
 2. Firma Bellussi Group Sp. z o.o. zwana dalej Gwarantem oświadcza, że przedmioty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i udziela na nie gwarancji na warunkach i w zakresie określonym poniżej:
 3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia, tj. daty dostawy bądź odbioru osobistego.
 4. Gwarancja udzielana jest na rzecz nabywcy zwanego dalej Uprawnionym i obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.
 5. Gwarancja obejmuje wady, które ujawnią się w okresie gwarancji w trakcie eksploatacji urządzenia i są wynikiem błędów produkcyjnych.
 6. Reklamowane urządzenie należy dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną, kopią dowodu zakupu oraz szczegółowego opisu usterki wraz z informacją o okolicznościach jej występowania na swój koszt na podany poniżej adres, po uprzednim skontaktowaniu się z Działem Handlowym Bellussi.

 

Bellussi Group Sp. z o.o.

ul. Konstantynowska 34

94-303 Łódź

Tel. +48 42 634 21 08, +48 42 634 21 29

bellussi@bellussi.com.pl

 

 1. Uprawniony zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia i opakowania urządzenia na czas transportu.
 2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad bezzwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na adres firmy Bellussi Group Sp. z o.o. Naprawa gwarancyjna obejmuje wymianę lub naprawę fabrycznie wadliwych części. Naprawa gwarancyjna nie przewiduje wymiany towaru na nowy. Jeżeli część zamienna, niezbędna do wykonania naprawy gwarancyjnej, musi zostać sprowadzona z zagranicy, termin naprawy może ulec wydłużeniu, o czym Gwarant zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Uprawnionego. Urządzenie naprawione w ramach gwarancji zostanie odesłane na koszt Gwaranta na wskazany przez Uprawnionego adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty odesłania naprawionego w ramach gwarancji urządzenia na adres inny niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Uprawniony.  
 3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia będące wynikiem:

a) niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania

b) uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych, powstałych podczas transportu urządzenia, powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia urządzenia na czas transportu, spowodowanych działaniem Uprawnionego lub zaniedbaniem z jego winy, powstałych na skutek działania sił zewnętrznych lub przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do urządzenia

c) niewłaściwej lub niezgodnej z Instrukcją Obsługi instalacji

d) instalacji wykonanej przez nieuprawnione osoby

e) osadów wytrącających się z użytkowanej wody

f) interwencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych

g) wadliwej instalacji elektrycznej, uszkodzeń sieci energetycznej, nieodpowiedniego napięcia prądu lub wyładowań atmosferycznych

h) użycia niewłaściwych części zamiennych

 1. Gwarancja nie obejmuje:

a) czynności eksploatacyjnych, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na swój koszt, np.: instalacji i podłączenia sprzętu, szkolenia, konserwacji i czyszczenia.

b) części, które przy zgodnej z zaleceniami Instrukcji Obsługi eksploatacji urządzenia, podlegają normalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji (np. grzałki, uszczelki, bezpieczniki, lampki, żarówki) oraz ich wymiany.

c) części elektrycznych i elektronicznych.

 1. Firma Bellussi Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób lub mienia wynikające z awarii urządzenia lub z przymusowej przerwy w jego użytkowaniu.

 

Dla transakcji handlowych pomiędzy firmami zasady reklamacji i gwarancji określają Ogólne Warunki Handlowe dla Dystrybutorów i/lub umowa zawarta pomiędzy firmami w drodze indywidualnych ustaleń.