Koszyk 0 Produkt Produkty (0)

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem
(Waga:} kg)

Wartość koszyka zawiera minimalny koszt dostawy/odbioru

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Razem
Kontynuuj zakupy Do koszyka

REGULAMIN SKLEPU/OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DLA TRANSAKCJI ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 01.03.2024

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży na odległość prowadzonej przez Bellussi Group Sp. z o. o. znajdującą się pod adresem ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000153106, posługującą się numerem NIP: 727-12-06-183 i REGON: 471295370.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu, drogą telefoniczną i mailową, pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym zwanym dalej Klientem, a Bellussi Group Sp. z o. o. zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Klientem (zwanym również Kupującym) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym Bellussi Group. Kupujący może dokonać zakupu w sklepie internetowym Bellussi Group również bez konieczności rejestracji konta w sklepie internetowym.
 4. Każdy Klient kupujący Produkty oferowane przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 5. Sprzedawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany ze sklepem internetowym przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych pod adresem email: bellussi@bellussi.com.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez użytkownika sklepu i/lub Klienta do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Przedmiotem transakcji prowadzonych poprzez strony w sklepie internetowym są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www sklepu internetowego Bellussi Group w chwili składania zamówienia (dalej Produkty). Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) i nie zawierają podatku VAT. Podane ceny netto produktów nie zawierają kosztów transportu.
 2. Wszystkie Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie prawo także do oferowania produktów używanych, posiadających cechy eksploatacji lub pochodzących z ekspozycji, które będą stosownie oznaczone i opisane w ofercie.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma.
 2. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, za pomocą formularza kontaktowego, jak również telefonicznie i mailowo.

a) przy użyciu konta użytkownika (Klienta) - w tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej Bellussi Group i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu,

b) bez konieczności posiadania konta użytkownika po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 1. Każde zamówienie złożone w Bellussi Group musi zostać potwierdzone stosownym dokumentem potwierdzającym realizację zamówienia: paragon lub faktura. Dopiero wystawienie dokumentu sprzedażowego potwierdza zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Każdy Kupujący w sklepie internetowym Bellussi Group ma możliwość podejmowania czynności oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) dokonywanie zakupów w sklepie internetowym Bellussi Group,

b) otrzymywanie indywidualnych rabatów,

c) udział w promocjach i konkursach,

d) wystawianie opinii o produktach.

 1. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym Bellussi Group należy kolejno podjąć następujące działania:

a) zapoznać się z ofertą i opisem danego produktu,

b) dodać określoną ilość produktu do koszyka,

c) wybrać sposób dostawy lub odbioru produktu,

d) wybrać sposób płatności,

e) wybrać rodzaj dokumentu sprzedaży: faktura lub paragon,

f) podać dane do wysyłki produktu.

g) zapoznać się z podsumowaniem danego zamówienia,

h) złożyć zamówienie klikając "Potwierdzam zamówienie".

6. W ramach korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego Bellussi Group, Klient ma możliwość wystawiania opinii o  Produktach pod warunkiem, że oceniany produkt był przez Klienta kupiony i sprawdzony. Klient nie może zamieszczać opinii, które nie dotyczą produktu, wprowadzają w błąd lub zawierają treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: wulgaryzmy, nawoływanie do przemocy lub nienawiści, treści propagujące rasizm, uwłaczające godności innych Klientów lub osób trzecich, zawierające dane wrażliwe innych osób oraz naruszające ich dobra osobiste, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, noszące znamiona przestępstwa, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie lub prawa przemysłowe, zawierające treści marketingowe, zmierzające do promowania produktów i usług podmiotów konkurencyjnych wobec Sprzedawcy lub mające na celu odesłanie do ofert produktów i usług takich podmiotów. W takich przypadkach Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy publikacji takiej opinii lub jej usunięcia bądź modyfikacji poprzez uniemożliwienie dostępu innym Klientom, użytkownikom lub osobom trzecim do części lub całości opinii sprzecznej z niniejszym regulaminem.                                                                                                                             Dowolna osoba lub dowolny podmiot mogą zgłosić Sprzedawcy obecność w sklepie internetowym treści, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA). Zgłoszenie może nastąpić drogą mailową na adres: bellussi@bellussi.com.pl. Zgłoszenie powinno zawierać adres mailowy podany podczas rejestracji konta przez Kupującego, lub gdy reklamację składa użytkownik nieposiadający konta, dane identyfikacyjne takiej osoby tj. imię i nazwisko osoby zgłaszającej, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.                 Termin rozpatrzenia skargi przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od daty jej otrzymania. Osoba zgłaszająca otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na podany przez nią adres mailowy. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym osobę zgłaszającą, podając powody tej decyzji. Osobie zgłaszającej reklamację przysługuje prawo odwołania od decyzji reklamacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania.

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Bellussi Group Kupujący wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży faktury/paragonu w formie elektronicznej przez Sprzedającego. Zgoda na otrzymywanie dokumentu sprzedaży drogą elektroniczną jest równoznaczna z rezygnacją otrzymania dokumentu/-tów w formie papierowej. Niemniej jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo do załączenia dokumentów w formie papierowej do przesyłki.
 2. Sprzedawca wystawiając i przesyłając dokumenty w formie elektronicznej gwarantuje autentyczność ich pochodzenia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 4. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej, elektronicznej lub mailowej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencja kierowana będzie na dotychczasowy adres e-mail oraz uważa się ją za prawidłowo doręczoną.
 5. Klient ma możliwość odbioru zamówionych produktów osobiście w siedzibie sprzedawcy, która znajduje się pod adresem: ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź, w godzinach jej otwarcia.
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

ZMIANY ZAMÓWIEŃ I ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia każdego zamówienia składanego w sklepie internetowym Bellussi Group kontaktując się z Kupującym telefonicznie lub mailowo w celu jego potwierdzenia oraz ewentualnych wyjaśnień. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Nabywcy (błędny numer telefonu i/lub adres e-mail) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin.
 2. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku rzeczy dostarczanych osobno), bądź po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Pismo powinno zawierać numer dokumentu zakupy oraz dane podane przy składaniu zamówienia w celu weryfikacji.
  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny w dokumentach do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzymuje od Sprzedawcy zwrot wszelkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w sklepie internetowym Bellussi Group), niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona za pomocą takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania.
 4. Odesłanie lub przekazanie rzeczy musi nastąpić niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub przygotowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f) zawartej w drodze aukcji publicznej;

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie dotyczą wymiany handlowej pomiędzy przedsiębiorcami.

W przypadku Klientów spoza Unii Europejskiej zwrot towaru, ze względu na formalności i ewentualne opłaty celne, może być niemożliwy i ekonomicznie nieuzasadniony. Prosimy zatem o przemyślane zakupy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać, jest zawarty również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatności za realizację zamówienia może nastąpić w jeden z poniższych sposobów:

a) Gotówką przy odbiorze towaru, w tym za pobraniem przy odbiorze przesyłki od przewoźnika;

b) Przelewem przed dostawą towaru na rachunek bankowy Bellussi Group (przedpłata)

c) Poprzez system płatności elektronicznych (rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl oraz Paynow).

 1. W przypadku transakcji handlowych pomiędzy firmami istnieje możliwość ustalenia innych, indywidualnych warunków płatności.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 3. Dostępne formy płatności to: 
 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Dostawy zamówień złożonych w Sklepie Internetowym Bellussi Group realizowane są na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia w przypadku dostawy na terytorium Polski zazwyczaj nie przekracza 2 dni roboczych. W przypadku oczekiwania na płatność termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas potrzebny na zatwierdzenie płatności. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, w takiej sytuacji Sprzedający bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego.
 3. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i zależny jest od wyboru metody dostawy przez Zamawiającego. Wszystkie koszty dostawy podane są w zakładce dostawa i płatności i są naliczane w końcowym etapie składania zamówienia.

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Ewentualne uszkodzenia (zarówno samego opakowania, kartonu, jak i jego zawartości) należy niezwłocznie zgłosić kurierowi i spisać protokół szkody oraz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Bellussi Group. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia i spisanie stosownego protokołu.
 2. Firma Bellussi Group Sp. z o.o. zwana dalej Gwarantem oświadcza, że urządzenia oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i udziela na nie gwarancji na warunkach i w zakresie określonym poniżej:
 3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia, tj. daty dostawy bądź odbioru osobistego.
 4. Gwarancja udzielana jest na rzecz nabywcy zwanego dalej Uprawnionym i obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.
 5. Gwarancja obejmuje wady, które ujawnią się w okresie gwarancji w trakcie eksploatacji urządzenia i są wynikiem błędów produkcyjnych.
 6. Reklamowane urządzenie należy dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną, kopią dowodu zakupu oraz szczegółowym opisem usterki wraz z informacją o okolicznościach jej występowania na swój koszt na podany poniżej adres, po uprzednim skontaktowaniu się z Działem Handlowym Bellussi.
 7. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady produktu. W związku z tym, przedmioty sprzedawane w naszym sklepie są objęte rękojmią, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Bellussi Group Sp. z o.o.

ul. Konstantynowska 34

94-303 Łódź

Tel. +48 42 634 21 08, +48 42 634 21 29

bellussi@bellussi.com.pl

 1. Uprawniony zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia i opakowania urządzenia na czas transportu.
 2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad bezzwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na adres firmy Bellussi Group Sp. z o.o. Naprawa gwarancyjna obejmuje wymianę lub naprawę fabrycznie wadliwych części. Naprawa gwarancyjna nie przewiduje wymiany towaru na nowy. Jeżeli część zamienna, niezbędna do wykonania naprawy gwarancyjnej, musi zostać sprowadzona z zagranicy, termin naprawy może ulec wydłużeniu, o czym Gwarant zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Uprawnionego. Urządzenie naprawione w ramach gwarancji zostanie odesłane na koszt Gwaranta na wskazany przez Uprawnionego adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty odesłania naprawionego w ramach gwarancji urządzenia na adres inny niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Uprawniony.
 3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia będące wynikiem:

a) niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania

b) uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych, powstałych podczas transportu urządzenia, powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia urządzenia na czas transportu, spowodowanych działaniem Uprawnionego lub zaniedbaniem z jego winy, powstałych na skutek działania sił zewnętrznych lub przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do urządzenia

c) niewłaściwej lub niezgodnej z Instrukcją Obsługi instalacji

d) instalacji wykonanej przez nieuprawnione osoby

e) osadów wytrącających się z użytkowanej wody

f) interwencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych

g) wadliwej instalacji elektrycznej, uszkodzeń sieci energetycznej, nieodpowiedniego napięcia prądu lub wyładowań atmosferycznych

h) użycia niewłaściwych części zamiennych

10. Gwarancja nie obejmuje:

a) czynności eksploatacyjnych, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na swój koszt, np.: instalacji i podłączenia sprzętu, szkolenia, konserwacji i czyszczenia.

b) części, które przy zgodnej z zaleceniami Instrukcji Obsługi eksploatacji urządzenia, podlegają normalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji (np. grzałki, uszczelki, bezpieczniki, lampki, żarówki) oraz ich wymiany.

c) części elektrycznych i elektronicznych.

11. Firma Bellussi Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób lub mienia wynikające z awarii urządzenia lub z przymusowej przerwy w jego użytkowaniu.

12. Dla transakcji handlowych pomiędzy Sprzedawcą a firmami partnerskimi (dystrybutorami) zasady reklamacji i gwarancji określają Ogólne Warunki Handlowe dla Dystrybutorów i/lub indywidualna umowa zawarta pomiędzy nimi.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Administratorem twoich danych osobowych jest:

Bellussi Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź

W każdym momencie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz ich poprawiania.

W każdym momencie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: bellussi@bellussi.com.pl, pisemnie na ww. adres Administratora lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.

Jako Administrator Twoich danych osobowych:

 1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 2. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: bellussi.com.pl, prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
 3. Przetwarzamy następujące kategorie danych:

a) imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu – w celu zawarcia i wykonania umowy

b) imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, historia zakupów – w celach marketingowych

 1. Korespondencja między nami, związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji zgłoszenia.
 2. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
 3. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.
 4. Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wtedy dane osobowe są wykorzystane tylko do operacji związanych z przedmiotem umowy, np. wystawieniem faktury.
 5. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 6. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.
 7. W każdym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych oraz do ich usunięcia, a także do ich poprawiania.
 8. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
 9. Masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi.
 10. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: bellussi@bellussi.com.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora
 12. Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.
 13. Profilujemy Twoje dane przez dopasowywanie przesyłanych Ci informacji marketingowych do Twoich zakupów oraz do Twoich działań na stronie naszego sklepu. W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Twoich danych pisząc do nas na adres: bellussi@bellussi.com.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora
 14. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.
 15. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (np. Google), które stosują w sklepie Bellussi.com.pl pliki cookies.
 16. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRAWA AUTORSKIE

Całość prezentowanej strony internetowej (w tym wszystkie treści, zdjęcia i elementy graficzne) stanowi własność Bellussi Group Sp. z o.o. i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Bellussi Group Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Różnice wynikające z ustawień komputera klienta tj. min.: kolor i proporcje, nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd towarów może różnić się od tego, prezentowanego na zdjęciach. Zawartość Internetowego Sklepu Bellussi Group ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie Internetowego Sklepu Bellussi Group są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep Bellussi Group zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów oraz do zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego. Internetowy sklep Bellussi Group nie wypożycza sprzętu do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin. Strona została zoptymalizowana pod kątem przeglądarki Internet Explorer w wersji 4.0 i wyższej, oraz rozdzielczości 800x600 i 1024x768